Izdelki, namenjeni za stik z živili

14. november 2008
Objavljeni so nekateri novi podzakonski akti Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Obvezna je registracija podjetij ki proizvajajo, uvažajo, predelujejo in prva dajejo v promet take materiale in izdelke.

Gre za implementacijo evropskih direktiv, nazadnje spremenjenih marca letos, ki uvajajo registracijo podjetij, izvajanje dobre proizvodne prakse in zagotavljanje sledljivosti z izdajo končne izjave o skladnosti navedenih materialov in izdelkov.

Ravnanje in registracija podjetij (UL RS, št. 57/08)

Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij… povzema zahteve Uredbe 1935/2004/ES in opredeljuje način ravnanja podjetij, ki proizvajajo, uvažajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, ter določa obveznost registracije za podjetja, ki:

  • proizvajajo oz. predelujejo materiale in izdelke, namenjenih za stik z živili, v Republiki Sloveniji,
  • uvažajo materiale in izdelke, namenjene za stik z živili – direktna dobava iz tretjih držav,
  • distribuirajo materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz območja EU.

Skladnost materialov in izdelkov

Materiali in izdelki morajo biti skladni s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, kar pomeni, da v normalnih in predvidljivih pogojih uporabe njihove sestavine ne prehajajo v živila v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi ali povzročale nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.
Označevanje, oglaševanje in predstavitev materiala ali izdelka ne sme zavajati potrošnikov.
Izdelki ali materiali, namenjeni za stik z živili, morajo biti v potrošniku razumljivem jeziku označeni:

  • z besedilom »za stik z živili« ali posebno oznako (kakršna je npr. kozarec z vilico iz priloge II uredbe),
  • po potrebi s posebnimi navodili za varno in ustrezno uporabo, 
  • z imenom ali blagovno znamko ter naslovom in sedežem proizvajalca, predelovalca ali prodajalca, odgovornega za dajanje v promet, ter
  • ustrezno identifikacijsko oznako materiala, ki je uporabljen.

Ti podatki morajo biti na spremnih dokumentih ali na oznakah na ovojnini ali samih materialih in izdelkih. Priložiti je potrebno tudi izjavo o skladnosti in ustreznosti s predpisi, ki se zanje uporabljajo. Za ocenjevanje skladnosti mora biti na voljo dokumentacija ter zagotovljena sledljivost.
Sledljivost materialov in izdelkov mora biti zagotovljena v vseh fazah zaradi lažjega nadzora, umika izdelkov, obveščanja potrošnikov in določanja odgovornosti. Nosilci dejavnosti morajo vzpostaviti sisteme in postopke za sledenje materialom in izdelkom preko ustreznega sistema prepoznavanja, ki ga omogoča ustrezno označevanje in beleženje informacij.

Ravnanje podjetij v primeru neskladnosti

Če podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, predelalo ali prvo dalo v promet v Republiki Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z živili, utemeljeno sumi, da ta ni skladen, je dolžno takoj sprožiti postopke za dejanski umik iz prometa in verižno obveščanje. Podjetjem, ki jim je dobavilo neskladen material ali izdelek, je dolžno posredovati obvestila po najhitrejši poti (telefon, elektronska pošta) in nato še z dopisom, naj ga umaknejo iz prometa in o tem nemudoma obvestijo morebitna druga podjetja, ki so jim ta material ali izdelek dobavila.
Če je material ali izdelek že pri potrošnikih, jih mora podjetje obvestiti o razlogih za umik, in v primeru nezadostnih ukrepov za preprečitev ogrožanja zdravja ljudi že dobavljene materiale in izdelke odpoklicati!

Obvestilo potrošnikom mora biti v slovenskem jeziku, v njem jasno opisan material oziroma izdelek, naveden razlog za umik oziroma odpoklic in dodano navodilo potrošnikom za ravnanje. Obvestilo mora biti objavljeno na nacionalnem ali regionalnem radiu, časopisu, ali televiziji, tako, da bodo informacije dejansko dosegle morebitne potrošnike neskladnega materiala ali izdelka. O neskladnosti in izvedenih ukrepih mora podjetje takoj obvestiti tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS), ki o tem takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter navede vzroke za prekinitev ali omejitev.

Obvezna registracija

Podjetja, ki proizvajajo, uvažajo, predelujejo in prva dajejo v promet izdelke, in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, kataloško prodajo ali TV-prodajo materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, se morajo registrirati pri ZIRS. Izjema za registracijo je maloprodaja v primeru, če ne gre za direktni uvoz ali dobavo iz držav članic EU, temveč dobavo od slovenskih proizvajalcev, pridelovalcev, oz. tistih, ki prvi dajo tovrstne materiale in izdelke v promet na območju Republike Slovenije.

Vlogo za registracijo podjetja oddajo na izpolnjenem obrazcu iz priloge, ki je sestavni del Uredbe o obvezni registraciji, katero pošljejo po pošti na območno enoto ZIRS, na območju katere so njihovi obrati locirani, s pripisom »Registracija FCM«. Globe za prekrške znašajo od 2.000 do 30.000 eurov.
Rok za registracijo
Delujoča podjetja, ki ob uveljavitvi te uredbe opravljajo dejavnost, morajo obrate, v katerih to dejavnost izvajajo, registrirati v devetdesetih dneh od 1. septembra 2008, t.j. od dneva izvajanja te uredbe. Podjetja, ki bodo s to dejavnostjo šele pričela, so dolžna posredovati ZIRS vlogo za registracijo najmanj 15 dni pred pričetkom delovanja. Če pride do spremembe ali zamenjave podjetja, je podjetje dolžno na enak način, kot je predpisan za registracijo obrata, podatke posredovati najkasneje v tridesetih dneh po nastanku spremembe.
Več o registraciji preberite na spletni strani http://www.zi.gov.si/si/   pod informacijami za nosilce dejavnosti.


Mag. Emilija Bratož
svetovalni center OZS


8. julij 2011

Brezplačno usposabljanje za NPK pletar/pletarka
Uaposabljanje pripravlja Zadruga Pomelaj v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Usposabljanje se bo začelo 18. julija.
Več
16. junij 2011

V Veržeju odprli Ekomuzej
Novo pridobitev Zavoda Marianum je v petek, 10. junija odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Za projekt izgradnje Ekomuzeja je investitor uspel pridobiti nepovratna sredstva iz evropskega razpisa.
Več